Plans directors

 

Per una gestió responsable i eficient dels recursos, és imprescindible que introduïm criteris que permetin incorporar la planificació en les tasques de manteniment del verd urbà.Per una gestió responsable i eficient dels recursos, és imprescindible que introduïm criteris que permetin incorporar la planificació en les tasques de manteniment del verd urbà.

Els Plans Directors són instruments de treball que actuen de marc i referent en la planificació i la gestió de l’arbrat viari i les zones verdes d’un municipi.

Apartats dels Plans Directors

1. Estat actual, detecció de les anomalies i conflictes i les seves causes.

2. Directrius generals referents a la gestió i la planificació dels carrers arbrats i les zones verdes. Document marc que reguli totes les actuacions.

3. Selecció de les espècies arbòries adequades per cada municipi.

4. Propostes concretes de millora pels carrers arbrats i per les zones verdes.

  • Plans Directors de l’arbrat viari

L’arbrat viari és el que porta associats més conflictes i té més despeses de gestió i no podrem donar-hi resposta sinó incorporem criteris tècnics en la planificació dels carrers arbrats.

  • Plans Directors d’arbrat i zones verdes

Partint de l’anàlisi de la situació actual es proposen les mesures de futur i es donen les eines de gestió per portar-ho a terme.