Josep-M-Riba

Josep Maria Riba Flinch

 

Doctor Biòleg-Entomòleg per la Universitat de Barcelona (1997), especialista en Fitopatologia Ornamental i Forestal. És assessor en Gestió Integrada de Plagues, inscrit en el registre Oficial de Productors i Operadors de mitjans de defensa fitosanitària, d’acord amb el Reial Decret 1311/2012, sobre l’ús sostenible de productes fitosanitaris.

Des de 1998, treballa com a biòleg professional, fent tasques d’assessoria externa per Ajuntaments, altres Administracions i Institucions, empreses de jardineria/fitosanitaris i sectors privats diversos (càmpings, camps de golf, vivers), en temes relacionats amb l’arboricultura i la fitopatologia (diagnosi, avaluació i mesures correctores, amb la confecció dels corresponents informes tècnics).
Ha rebut un total de 16 ajuts per estudis i projectes I+D [destaquen els projectes europeus PF7 del PALM PROTECT (2012-2014), DROPSA (2014-2017) i LIFE+SUBER (2014-2018)]; ha desenvolupat un total de 45 estudis i projectes I+D, i ha fet 381 informes/visites d’assessorament tècnic en temes de fitopatologia, arboricultura i jardineria

Pel que fa a l’activitat docent, realitza tasques de formació reglada i contínua en el camp de les patologies vegetals forestals i ornamentals, i eines de gestió pel seu control, amb 206 participacions en Centres de Formació Contínua i 113 participacions en Centres de Formació Reglada. Durant 2007-2014 ha fet un total de 1.058 h de docència.

Ha publicat un total de 73 articles i ha presentat 8 pòsters i 53 comunicacions orals en Congressos i Jornades; 176 assistències a Congressos, Jornades, Cursos, Seminaris, Tallers i Sessions.