Avaluació de risc de l’arbrat urbà

Quan un arbre és perillós?

Tots els arbres tenen una certa disposició potencial de produir un dany, però relativament pocs ho fan. Considerem un arbre perillós quan hi ha una probabilitat elevada que l’arbre falli, tant l’exemplar sencer com una o diverses de les seves parts i en segon lloc, que també existeixi una elevada probabilitat que en cas de fallada es provoquin danys a persones o béns.

 

Gestió del risc

No es tracta d’eliminar el risc associat a l’arbratge urbà, fins i tot ni es tracta de disminuir-ho sistemàticament. El risc s’ha de gestionar, és a dir, avaluar-ho, establir els límits de tolerància, valorar els recursos i actuar quan sigui raonable.
Una gestió adequada suposa un ajust dels mitjans i dels objectius a les distintes situacions. No podem aplicar el mateix nivell de precisió a tots els arbres del Municipi. En el cas dels parcs periurbans o de les masses forestals quan la freqüència d’ocupació humana és ocasional o poc freqüent encara que hi hagi exemplars amb elevat potencial de fallada, la probabilitat de risc d’accident és baixa i no justifica mesures de control d’arbre a arbre.

 

Pla de Gestió del risc associat a l’arbrat

No podem evitar tots els accidents associats als arbres però si hem d’evitar els accidents previsibles i la nostra responsabilitat passa per portar el “control degut” del patrimoni arbori que gestionem. Hem de disposar d’un protocol de treball que garanteixi la gestió adequada dels exemplars arboris i que porti un registre sistemàtic de totes les observacions.

  • Estudis específics

Estudis d’avaluació del risc associat a exemplars o grups d’arbres concrets.

  • Plans de gestió del risc de l’arbrat

Elaboració i posada en marxa del Pla de Gestió del risc de l’arbrat de un municipi o d’un parc.